Schronisko dla Zwierząt w Pabianicach

Zakres działalności Schroniska

Rozdział 2. Statutu Schroniska dla Zwierząt w Pabianicach.

Zakres działalności Schroniska

§ 4. Nadzór nad pracą i kontrolę realizacji zadań Schroniska sprawuje Prezydent Miasta

§ 5. 1. Podstawowym przedmiotem działalności Schroniska jest:

1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz zapobieganie bezdomności zwierząt;

2) eutanazja zwierząt w przypadku zaistnienia przyczyn określonych w art. 33 ust. 1 pkt.2 i 3, ust. 1a, 2 i 3 ustawy o ochronie zwierząt;

3) prowadzenie wśród mieszkańców Pabianic, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, edukacji w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt;

4) prowadzenie działalności w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych i rzeczowych dla Schroniska;

5) trwałe znakowanie (poprzez wszczepienie mikroczipów) zwierząt przetrzymywanych w Schronisku oraz zapewnienie usług trwałego znakowania zwierząt właścicielskich trafiających do Schroniska z terenu Miasta Pabianice;

6) wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt trafiających do Schroniska, w celu ograniczenia populacji bezdomnych zwierząt w Pabianicach;

7) współpraca z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Pabianicach w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, a szczególnie wścieklizny; Id: 

8) współpraca z Strażą Miejską w Pabianicach obejmująca niesienie pomocy bezdomnym zwierzętom;

9) organizacja wolontariatu jako formy wspomagania opieki nad zwierzętami;

10) współpraca z organizacjami i instytucjami, których celem statutowym jest ochrona zwierząt;

11) prowadzenie działalności hotelowej, polegającej na okresowym, odpłatnym przetrzymywaniu zwierząt;

12) współdziałanie w zakresie realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Pabianice;

13) współpraca z gminami w zakresie świadczenia usług dotyczących przetrzymywania zwierząt bezdomnych z terenu tych gmin, na podstawie zawartych porozumień międzygminnych.